TRASY KURSOWANIA AUTOBUSÓW DOWOŻĄCYCH UCZNIÓW DO SZKÓŁ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019Klauzula informacyjna dla Uczniów, Rodziców, Petentów  Szkoły Podstawowej
im. ks. J. Twardowskiego w Mysłowie

 

     W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych oraz przysługujących Pani/ Panu prawach z tym związanych:

     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Mysłowie z siedzibą Mysłów 116a, 21-426 Wola Mysłowska, zwaną dalej Administratorem; Administrator prowadzi operację  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

     Przedstawiciel Administratora Danych: Renata Pacek Dyrektor Szkoły
(gimnazjummyslow@wp.pl)  

         Inspektor Ochrony Danych: Magdalena Mikołajewska

1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a)   dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica przetwarzane są w celu rekrutacji dzieci do szkoły/ przedszkola, realizacji obowiązku szkolnego/przedszkolnego oraz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198), Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996), oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO

b)  dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w wycieczkach, konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. -RODO

c)   wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w mediach oraz na stronie internetowej szkoły (fecebooku) na podstawie podpisanej zgody, zgodnie  z art. 6 ust.1 lit. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO

2. Zebrane dane będą przechowywane przez okres: niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikających z przepisów prawa.

3. Dane osobowe ucznia i jego rodziców nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.     

4.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r.

6. Pozyskane  dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa w tym m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej – SIO, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Gminy Wola Mysłowska, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkoły, i inne na wniosek np. PPP, Sąd, GOPS, PCPR.

7.Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

8.Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie zamieszczona na stronie szkoły.